NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

    


Lễ tạ ân Sư và Cha Mẹ


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtKính Bạch Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh (1), vị Bổn Sư của chúng con,

Kính Bạch Hòa thượng thượng Tuệ hạ Hải, vị ân Sư khả kính của chúng con,

Kính Bạch Hòa thượng thượng Minh hạ Khai, vị Thầy chứng minh


Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa quý nam nữ Phật Tử gần xa,


Parents and Master Thanksgiving Ceremony

Namo Lord Sakyamuni Buddha - our original Master

Respectful to the Most Venerable Thích Như Tịnh (2) - our first Master,

Respectful to the Most Venerable Thích Tuệ Hải - our venerable grateful Master,

Respectful to the Most Venerable Thích Minh Khai - proving Master,

Respectful to the venerable and honorable Monks and Nuns,

Dear to lay Buddhists near and far,


Chúng con kính nghe: “Sanh ta ra là nhờ ơn nuôi nấng của Cha Mẹ, giáo dưỡng ta là nhờ ơn dạy dỗ của Thầy lành bạn quý.” Công đức vị tha có thể đem đến hữu ích, an lạc và hạnh phúc cho số đông. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo Tăng tài là việc làm chính đáng, quan trọng và ý nghĩa. Chính nhờ giáo dục và đào tạo Tăng tài, nên Thầy và chư vị Tôn đức ở đây  luôn là những người Thầy mô phạm và gương mẫu, vun bồi, nuôi dưỡng và đánh thức hạt giống bồ đề tâm của chúng con trổi dậy, vươn lên vững chãi như những ngày an lạc hôm nay.

Để diễn tả công hạnh giáo dưỡng tuyệt vời của người Thầy đối với các thế hệ trẻ trong hiện tại cũng như trong tương lai, nhạc sĩ Việt Nam có những vần thơ bất hữu khi đề cập tới công hạnh của người Thầy như sau:

We have respectfully heard: “We who were born are thanks to parents' nurture. We who are nourished are thanks to good teachers' and precious friends' teachings.” Merit of selflessness can bring usefulness, peace and happiness to the many. Careers of educating and training talent Monastic and lay Buddhists are important, legitimate and meaningful tasks. It is thanks to educating and training talent Monastic and lay Buddhists that Master and venerable Ones here are always pedantic and exemplary Teachers who cultivate, nourish and wake up the seeds of our wisdom mind (Bodhicitta) to rise up, reach to steadiness as peaceful days of today.

To describe the deeds of Master's wonderful teaching and nurture toward young generation in the present as well as in the future,  Vietnamese musicians have immortal verses when referring to Master's good deeds as follows:


Thầy là trăng rằm sáng tỏ,

là núi cả hiên cao,

là dòng suối ngọt ngào,

là kho tàng của tình thương bất tận.

Hoặc là:

Thầy là con thuyền thanh lương,
đưa chúng con đến bờ thơm hương,
Thầy theo hạnh nguyện Pháp Vương,
theo gương tròn sáng soi mười phương.

Master who is the clear full moon
is the solid and high mountain,
is the mellifluous stream,
is the treasure of endless love.

Or:

Master who is the cool boat
carries us to the fragrant shore.
He practices vow and action of saving the Buddha's human beings 
to make round mirror shine many directions.”Thật vậy, công đức dạy dỗ sâu dầy của Thầy, chúng con luôn mãi khắc ghi:

Cho con chân lý tuyệt vời,
Cho con vững bước trên đường an vui.


Kính bạch Thầy, kính bạch chư vị xuất sĩ và cư sĩ,

Indeed, merits of Master's deep teachings are always engraved on our minds:

Master who teaches us the noble Truth,
leads us to the solid step on the way of peaceful joy.


Respectful to venerable Master, respectful to Monastics and lay Buddhists,

Ơn giáo dưỡng năm xưa của Thầy năm nay con đã hiểu. Thầy là người đưa đò thầm lặng chở khách sang sông. Thầy đi vào đời bằng sự hy sinh thầm lặng ấy trên chuyến đò Thầy chở nặng bến yêu thương; bến yêu thương có nghĩa là bến bình an giữa Thầy và trò, giữa huynh và đệ, giữa người xuất sĩ và cư sĩ, giữa người và người, giữa người và vật, giữa người và môi trường thiên nhiên…

Gratefulness of teachings and nurture of my Master's olden days which today I have understood. He who is a silent boatman carries passengers across river. He has entered into life by his silent sacrifice, on the trip of boat he carries heaviness of loving landing; loving landing means peaceful landing between teacher and students, between elder brothers and younger brothers, between Monastics and lay Buddhists, between people and people, between people and animals, between people and natural environment, etc.Để thể hiện và đáp đền tình yêu thương sâu sắc ấy, chúng con nguyện cố gắng học và làm theo những lời Thầy và chư liệt vị Tổ Sư dạy, và chúng con ý thức và biết rằng:
Ơn giáo dưỡng một đời nên thọ mạng,
Nghĩa ân sư cố gắng mới đáp đền.”


To show and repay that deep love, we vow to try to learn and follow the teachings of our Master and Patriarchs, and we are aware to know that:

Gratefulness of his teaching and nurturing a life can help us become good people,
Affections of Master's gratitude we owe and try to do something good to be able to repay his teachings and nurture right in the present life.”


Trên lộ trình tu học Phật pháp ở trong nước, chúng con đã cố gắng hoàn tất chương trình Cử Nhân Phật học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Tp. HCM, hạng III (1997 – 2001); Ở nước ngoài, đặc biệt là Ấn Độ, chúng con đã hoàn tất Thạc sĩ Phật học, hạng I (2002 – 2004), hậu Thạc sĩ Phật học, hạng I (2004 – 2005), và Tiến sĩ Phật học (2006 – 2009) tại Đại học Đề Li.
  


Những kết quả tốt đẹp đạt được như vậy là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ, công ơn dạy dỗ của Thầy lành, bạn quý, cùng chư tôn đức Tăng Ni, quý giáo Sư, quý học giả, hành giả, và công đức cúng dường của người đàn Việt hảo tâm.On the route of cultivating and learning the Buddhadharma in the country, we tried to complete the Bachelor's Degree in Buddhist studies at Vietnam Buddhist Institute – HCM City, 3rd Class (1997 - 2001); In Abroad, especially in India, we completed Master's Degree in Buddhist Studies, 1st Class (2002 - 2004), philosophy Master's Degree in Buddhist Studies, 1st Class (2004 - 2005), and Doctor's Degree in Buddhist Studies (2006 - 2009) at the University of Delhi.

 


 
The good results which are achieved like this are thanks to gratefulness of parents' giving birth and nourishment, thankfulness of good teachers' teachings, precious friends, along with the venerable and honorable Monks and Nuns, Professors, scholars, practitioners, and merits of kind patrons’ offerings.Kính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật Tử gần xa,


Respectful to the venerable and honorable Monastics,

Dear to near and far lay Buddhists,

Nhân dịp Lễ Vu Lan Báo Hiếu, và Lễ Tạ Ân Sư và Cha Mẹ, hàng Phật tử tại gia và xuất gia chúng con xin kính chúc khánh tuế Hoà thượng bổn Sư Thích Như Tịnh, 86 tuổi, cùng chư tôn đức Tăng Ni đạo thọ miên trường, thế thọ miên viễn, Pháp thể vạn an, tuệ đăng thường chiếu. Quý Ngài là những tàn cây Cổ thụ che mát cho chúng con trong cuộc đời.

On the occasion of Vu lan Ceremony (Ullambana Ceremony) (3), Parents and Master thanksgiving Ceremony, Monastic and lay Buddhists we beg to respectfully wish  the Most Venerable Thich Nhu Tinh 's 86th birthday celebration, along with the venerable and honorable Monks and Nuns long-standing Dharma age, eternally worldly age, numberlessly peaceful Dharma body, continually shining wisdom lamp. They who are ancient tree branches shade us in life.

Cuối cùng, chúng con xin kính chúc Thầy và quý Thầy cùng qúy Phật tử gần xa an trú và thấm nhuần giáo lý từ bi và trí huệ của Đức Thế Tôn, chúng con cùng với quý vị cư sĩ và xuất sĩ nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của Chánh Pháp, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thầy trò, tình huynh đệ, tình đồng tu, tình hộ pháp và hoằng pháp.

Finally, we beg to wish our Master and other Masters, along with near and far lay Buddhists to dwell in and instill teachings of World-Honored One's loving-kindness, compassion and wisdom. We, along with Monastics and lay Buddhists, vow to light up the torch of Dharma lamp, vow to light up that of love, vow to light up that of affections of teacher and students, those of fellow practitioners, those of Dharma protection, and Dharma promulgation.

Vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc và hạnh phúc cho Chư Thiên, và nhân loại, chúng con nguyện quyết chí làm theo những lời Phật dạy để đem lại an lạc và hạnh phúc cho số đông trong hiện tại cũng như trong tương lai trên khắp hành tinh này.

Lễ tạ ân Sư và Cha Mẹ-Parents and Master Thanksgiving Ceremony-Thich Trung SyNam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác đại Chứng Minh.

Out of peace for the masses, out of happiness for the masses, out of peace and happiness for devas and humanity, we vow to determinedly follow the Buddha’s teachings in order to bring peace and happiness to the many in the present as well as in the future on over this planet.

Namo Lord Sakyamuni Buddha - our original Master.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)      Viện Chủ Chùa Linh Nghĩa, Diên Thạnh, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam. Cell phone: 0905 989 707.
2)      The Head of Linh Nghia Temple, Dien Thanh Commune, Dien Khanh District, Khanh Hoa Province, Vietnam. Cell phone: 0905 989 707
3) Vu Lan Ceremony consists of showing gratitute to one's parents and praying for the dead being reborn in the Pure Land of Amitaba Buddha or the Kingdom of God.