Báo HiếuXin Bấm vào nghe nhạc (Please click to listen to music)Báo Hiếu Mẹ Cha


Trong lòng con ấp    tình  Cha  Mẹ. 
Ước một ngày chữ hiếu được vuông  tròn
Luôn nguyện cầu  Trời  cao  thấu  lòng con
Ơn  Cha Mẹ  chăm con  không  kể  xiết

Xin cầu mong tha thiết  tình Chư Phật.  
Sẽ  một ngày  báo  hiếu Mẹ vui  lòng
Con  làm  điều  Mẹ Cha  ước hằng mong 
Chính theo Phật  tu   tâm   thêm   phúc đức.

1)Vì trong đời thấy đạ­o là ánh sáng 
Quyết siêng năng tinh tấn trong hạ­nh từ  
Để   mai  này  con  cháu  được  an      
Gắng   tu  thân  tâm   Từ  Bi       Xả.

2)Dù va   chạm đôi  lần thật mệt  lả 
Sống  cho   con  câng của  Cha   Mẹ  hiền  
Trong sức lực  đau khổ vẫn  an  nhiên   
Chỉ mong sao con thành nên người tốt  

Nay tình con luôn hướng thiện chân thật
Gắng làm lành đem pháp Phật cho  người
Xin nguyện câu  đời  luôn  thắm đẹp  tươi  
Biết ơn Phật   Chư   Tăng    đạ­i  chúng.

3) Vì trong đời thấy đạ­o là ánh sáng 
Nhớ  trong  tâm  tôn kính  Cha   Mẹ hiền   
Con xin nguyện báo hiếu tình   thiêng liêng  
Ước song thân tâm    Bồ  Đề kiên cố.