Ngài Địa Tạng

Xin Bấm vào nghe nhạc (Please click to listen to music)
NGÀI ĐỊA TẠNG VƯƠNG


  

"Địa Ngục Vị Không Thệ Bất Thành Phật"
Địa Tạng Vương  Ngài phát đại nguyện
Ngài cứu người dưới hoả ngục sâu
Cứu chúng sinh dứt hẳn u sầu
Ôi vui thay! Hết lời rên xiết

Mọi người đều dứt các oan nghiệt
Ra khỏi ngục lên đến trời cao
Mọi loài xa tránh chốn ba đào
Bao giờ không còn ai trong ngục

Địa Tạ­ng Vương Ngài sẽ thành Phật
Lửa địa Ngục đã biến thành hoa
Để mọi loài hạ­nh phúc thiết tha
Mẹ Ngài và tất cả người khác

Đều hoan hỷ và được giải thoát
Không còn khổ l­ại rất an vui
Tiếng khóc xưa trở thành tiếng cười
Nam Mô Mục Kiền Liên Bồ Tát

Nam Mô Địa Tạ­ng Vương Bồ Tát
Địa Tạ­ng Vương đã cứu Mẹ Cha
Địa Tạ­ng Vương Cảm hoá đời ta
Địa Tạ­ng Vương Xin Cám ơn Ngài

Mục Kiền Liên đã cứu Mẹ Cha
Mục Kiền Liên Cảm hoá đời ta
Mục Kiền Liên Xin Cám ơn Ngài

(Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Đức Thế Tôn có nói rằng Ngài Mục Kiền Liên là tiền thân của Ngài Địa Tạng)

Ban biên tập kính mời qúy vị xem và nghe nhạc Vu Lan của trang nhà Pháp Nhãn