Nghĩa Song Thân


“Nghĩa Song Thân”

Xin Bấm vào nghe nhạc (Please click to listen to music)


Chúng con muốn nói lên lời sám hối,

Trước Mẹ Cha, tội chúng con sâu dầy,

Chỉ vì đời, danh lợi mà chẳng hay,

Mẹ Cha già, bịnh yếu quá đau khổ!Chúng con nguyện can đảm trong giông tố,

Đời thăng trầm nhưng tâm vẫn thường an,

Nhờ Phật lực chúng con chẳng nguy nàn,

Nay chúng con khuyên nhau cầu Tịnh Độ.Để báo hiếu Cha Mẹ cùng Sư Tổ,

Chúng con nguyện, xin nhất quyết đồng tâm,

Cúi lạy Đức Di Đà, Quan Âm,

Cầu Mẹ Cha Vãng sanh được Như Ý!Chúng con cúi lạy Ngài Đại Thế Chí,

Ngài Địa Tạng, Phổ Hiền rủ lòng thương,

Chúng con cầu: “Cha Mẹ sẽ về nương,

Nơi Thánh địa, an dưỡng phương Cực Lạc”Chúng con nguyện xin làm lành, bỏ ác,

Mong chư Phật, Bồ Tát cứu chúng con,

Giúp tất cả, giấc mộng được vuông tròn,

Cùng chư Thiên, đồng Từ Bi Hỷ Xả.Đạo Phật nay, được thực hành truyền bá,

Ngài Mục Liên đã phá ngục A tỳ,

Noi gương Ngài, gắng trừ bỏ mê si,

Xin tu đạo để trọn được chữ hiếu.Vì vô minh nên chúng con chưa hiểu,

Lời Phật dạy: “Phải cung kính Mẹ Cha,

Phải chăm sóc cho đến lúc tuổi già,

Nhờ song thân ta mới được hạnh phúc”Ngày hôm nay, chúng con nguyện tỉnh thức,

Phá mê chướng, dập tắt lửa hận sân,

Mới mong rằng đền đáp “Nghĩa Song Thân”,

Xin tạ ơn, Chư Phật Chư Bồ Tát!